POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1       Podstawowe informacje o Serwisie
Niniejsza Polityka prywatności określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu internetowego www.prokoncept.eu

§ 2       Podstawowe pojęcia
Na potrzeby niniejszego Regulaminu działania serwisu internetowego www.prokoncept.eu:
1) Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie;
2) Formularz Kontaktowy – oznacza formularz, w którym Użytkownicy Serwisu zamieszczają niezbędne dane w celu otrzymania informacji o przedmiocie działalności oraz usługach świadczonych przez Operatora;
3) Operator – oznacza Prokoncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 56a, 00-695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872744, REGON: 387685506, NIP: 7011007587;
4) Regulamin – oznacza Regulamin działania Serwisu internetowego www.z-nami.eu, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;
5) Serwis – oznacza serwis działający pod adresem internetowym https://prokoncept.eu/
6) Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3       Polityka prywatności
Polityka prywatności Serwisu to dokument, który dotyczy ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym szczególnych kategorii Danych Osobowych. Polityka określa zasady dbania o prywatność Użytkowników w oparciu o następujące przepisy prawa:
a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);
b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
d) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.).
Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego połączenia. Informacje przesyłane i odbierane przez Serwis są prywatne.

§ 4       Przeglądanie zasobów Serwisu przez Użytkownika
Przechowywanie zapytań kierowanych do serwera nie wymaga przetwarzania Danych Osobowych, ponieważ dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony Serwisu. Zasoby przeglądane przez Użytkownika identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
a) publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
b) nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
c) nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
d) czasu nadejścia zapytania;
e) pierwszego wiersza żądania http;
f) kodu odpowiedzi http;
g) liczby wysłanych przez serwer danych;
h) adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
i) informacji o przeglądarce Użytkownika;
j) informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

§ 5       Polityka Cookies
Serwis wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez Serwis na urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych i adresowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wyłącznie określić profil informacji, jakimi Użytkownik jest zainteresowany. W ten sposób zebrane dane umożliwiają badanie zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.
Celem stosowania techniki „cookies” jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zbieranie anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywane są treści zamieszczone w Serwisie oraz prezentowanie Użytkownikom informacji i reklam dostosowanych do jego preferencji.
Użytkownik może sam zdecydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia/preferencje w przeglądarce www. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek zwykle pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możliwe jest również korzystanie z Serwisu bez stosowania i zapisywania plików cookies, jednak wtedy nie wszystkie funkcje serwisu mogą być dostępne.

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b) „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c) „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
d) „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
e) „własne” – zamieszczane przez Serwis.

§ 6       Ochrona Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Prokoncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 56a (dalej „Spółka”).

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
a) realizacji zlecenia użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki jako administratora – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez który należy rozumieć udzielenie odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.prokoncept.eu
c) wysłanie informacji handlowej dot. oferty Spółki za wyrażoną zgodą – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez okres:
a) niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas niezbędny do przedawnienia się ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy;
b) w przypadku wysłania wiadomości wysłanej za pomocą formularza kontaktowego przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego;
c) w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

Użytkownikowi Serwisu w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych udostępnionych w Formularzu Kontaktowym przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.

W zakresie w jakim przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownikowi przysługuję prawo do wycofania zgody na przetwarzanie.

Użytkownik Serwisu ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane Osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi m.in. marketingowe, obsługi prawnej oraz serwisu IT.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na żądanie organów nadzorujących przestrzeganie prawa, innych organów administracji publicznej, Policji oraz innych służb. Udostępnienie danych osobowych nie wymaga zgody Użytkownika Serwisu.

§ 7       Postanowienia końcowe
Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności Serwisu w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Polityki prywatności Serwisu może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.
Zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności Serwisu, w tym przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i polityki prywatności należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@prokoncept.eu